Clubreglement

Reglement voor de Motorcrossclub Berghem (MCC Berghem)

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "MCC Berghem” zij ontleent deze naam aan de afkorting van Motorcrossclub Berghem
De vereniging heeft haar zetel in Berghem Gemeente Oss.

Artikel 2

Ten aanzien van de leden, ereleden en begunstigers zal er een register worden bijgehouden, waarin het volgende zal wordenvermeld:

 1. Ten aanzien van de natuurlijke personen:
 • naam, voornamen, geboortedatum
 • adres
 • het tijdstip, waarop men lid is geworden
 • het tijdstip, waarop het lidmaatschap is geëindigd
 • de reden waarom het lidmaatschap is geëindigd;
 1. Ten aanzien van de begunstigers:
 • naam, voornamen
 • adres
 • het tijdstip waarop men begunstiger is geworden
 • het tijdstip, waarop men opgehouden heeft begunstiger te zijn
 • de reden van beëindiging.

Artikel 3

De Algemene Leden Vergadering kan leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, benoementot erelid. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen.Ereleden zijn geen jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd.

Artikel 4

Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. In het Bestuur zijn de volgende functies te vervullen: voorzitter, secretaris enpenningmeester. Zij vormen tevens het Dagelijks Bestuur.Het rooster van aftreden is als volgt:
1e jaar: voorzitter en minimaal een gewoon lid.2e jaar: secretaris en minimaal een gewoon lid.3e jaar: penningmeester en minimaal twee gewone leden.

Artikel 5

Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, of zo spoedig mogelijk, nadat 3 bestuursleden daartoe totde voorzitter een zo nodig schriftelijk verzoek hebben ingediend met opgave van de te behandelen onderwerpen. In eenbestuursvergadering moet tenminste de helft der zittende bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 6

Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, of zo spoedig mogelijk, nadat 2 dagelijksbestuursleden daartoe tot de voorzitter een zo nodig schriftelijk verzoek hebben ingediend met opgaven van de te behandelenonderwerpen.In een bestuursvergadering moet tenminste de helft der zittende bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 7

Het Bestuur kan, indien zij dit nodig acht, de voorzitter van de door haar volgens het bepaalde in artikel 15, lid 3 van deStatuten benoemde commissie ter vergadering uitnodigen, deze voorzitter heeft slechts een adviserende stem.

Artikel 8

De voorzitter van het Bestuur of het bestuurslid, dat hem vervangt is verantwoordelijk voor de handhaving van de Statuten enReglementen, evenals voor de uitvoering van de besluiten, die door het bestuur worden genomen.

Artikel 9

De secretaris is verantwoordelijk voor de ingekomen en uitgaande stukken, voor het archief en voor het bewaren van de notulenvan elke bijeenkomst, hetzij die worden gehouden door zichzelf of door een ander lid, daartoe door de voorzitter aangewezen.Van het behandelde in elke bijeenkomst worden door de secretaris notulen gehouden, die aan alle belanghebbenden wordenverzonden en in de eerstvolgende bijeenkomst worden vastgesteld, waarna ze worden ondertekend door Voorzitter enSecretaris.Uiterlijk in de maand juni brengt hij een jaarverslag uit. Het ledenregister wordt door de secretaris bijgehouden.

Artikel 10

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en zorgt, dat jaarlijks bij het bestuur de begroting en de rekening enverantwoording met de bijbehorende stukken worden ingediend. De rekening en verantwoording van het afgelopen jaar wordtdoor de penningmeester uiterlijk in de maand juni van het lopende jaar ingediend. De begroting voor het daarop volgende jaarwordt door de penningmeester uiterlijk in de maand augustus van het lopende jaar ingediend.
In de Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie van twee leden benoemd om de rekening en verantwoording van hetBestuur na te zien.De commissie brengt in de hiervoor bedoelde Algemene Leden Vergadering verslag uit. De leden van de commissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. Volgens rooster treedt jaarlijks het langst zitting hebbende lid af.
De Algemene Ledenvergadering behoudt onverminderde bevoegdheid om op andere wijze in de benoeming van een Financiëlecommissie te voorzien. De penningmeester kwiteert voor de ontvangsten, houdt nauwkeurig boek en geeft daarvan, zowel alsvan alle andere bescheiden, betrekking hebbend op zijn beheer, inzage aan het bestuur zo vaak dit zulks verlangt.

Artikel 11

 1. Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld en doorhet bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn doorouder(s) of verzorger(s). Lidmaatschap is altijd voor minimaal één jaar en zal zonder tegenbericht verlengd worden mettelkens 1 jaar op de eerste dag van het nieuwe jaar.
 2. Zij, die voor de eerste dag van het nieuwe jaar niet door middel van een schriftelijke opzegging bij de secretaris hebbenafgemeld, dienen de contributie voor het jaar daarop volgend te betalen.

Artikel 12

Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken kunnen zijn: vlaggen,opbouwen en opruimen van het circuit voor minimaal drie keer per jaar.

Artikel 13

Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode, emailadres en telefoonnummer schriftelijk aan desecretaris door te geven.

Artikel 14

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

 • Overlijden
 • Schriftelijke opzegging aan de secretaris
 • Opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachtestemmen.
 • Opzegging (royement) door het bestuur

Artikel 15

De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van hetbestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van een mededelingtijdens de Algemene Ledenvergadering. Steunende leden betalen dezelfde contributie als gewone leden.

Artikel 16

Wijzigingen van dit reglement worden door het bestuur voorgesteld, zij worden behandeld in de Algemene Leden vergadering.
De wijzigingen worden aangenomen met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wijzigingen treden in werking opde dag nadat zij door de Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld. Aldus aangepast en vastgesteld in de Algemene LedenVergadering gehouden d.d. 21 februari 2011.